prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Právnická fakulta UK Bratislava, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
JUDr. Marta Kolcunová, PhD.Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

V príspevku autori reagujú na narastajúci výskyt detskej pornografie a iných osobitne závažných foriem sexuálneho zneužívania, a to najmä s využitím nových technológií a internetu. V súvislosti s postihom tejto trestnej činnosti poukazujú na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (ďalej len „Smernica 2011/93/EÚ“). Zvýrazňujú, že povinnosťou členských štátov Európskej únie bolo prijať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18. decembra 2013. Na základe analýzy konštatujú nedostatky v slovenskej právnej úprave pri transpozícii čl. 6 ods. 1 Smernice 2011/93/EÚ do Trestného zákona. Podstatou týchto nedostatkov je nesúlad znenia skutkovej podstaty prečinu sexuálneho zneužívania podľa § 201a Trestného zákona s ostatnými existujúcimi inštitútmi trestného práva hmotného. V závere vyjadrujú námety na zlepšenie slovenskej právnej úpravy pro futuro.