Zbyněk Žďárský

Ve vztahu k trestnému činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku nebyla aplikační praxe dlouho ujednocena v názoru týkajícím se povahy televizních a rozhlasových poplatků a jejich srovnání s ostatními platbami uvedenými v § 240 odst. 1 trestního zákoníku. Přetrvávaly pochybnosti, zda za předpokladu, že by rozhlasové a televizní poplatky byly považovány za některou z plateb vyjmenovaných v základní skutkové podstatě § 240 trestního zákoníku, by mohla být za pachatele tohoto trestného činu považována fyzická či právnická osoba, která je jejich poplatníkem, případně (též) osoba jiná. Touto otázkou se koncem roku 2020 zabýval Nejvyšší soud a v usnesení ze dne 15. 12. 2020 sp. zn. 7 Tdo 1229/2020 ji zodpověděl kladně.