Radka Bartošíková

Článek je zaměřen na specifika výkonu dozoru státního zástupce ve věcech mládeže. Na počátku jsou definovány pojmy dozor státního zástupce, mládež, mladistvý a dítě mladší 15 let. Další část je věnována specifikům dozoru ve věcech mladistvých a u prověřování činů jinak trestných spáchaných dítětem mladším 15 let. Dále je pojednáno o problematice určení místní příslušnosti dozorových státních zástupců u prověřování činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let a je zodpovězena otázka, zda by mělo být výchozím kritériem určení místo spáchání nebo místo bydliště dítěte mladšího 15 let.