JUDr. Ivo Kouřil

Zajisté není nezbytné připomínat, že právo jedince nebýt dvakrát trestně stíhán a potrestán pro týž skutek (zásada ne bis in idem) má jako základní právo obviněného své ukotvení v Listině základních práv a svobod (čl. 40 odst. 5) a v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7) a že jeho realizace má být v trestním řízení zajištěna skrze aplikaci ustanovení trestního řádu.